Na mokřadu v péči ochránců přírody na Jihlavsku byla nalezena mezinárodně chráněná vážka jasnoskvrnná.

Mokřadní lokalita u obce Dušejov na Jihlavsku se může nyní pyšnit potvrzeným výskytem cenných druhů vážek a dalších zajímavých organismů.  O území se dlouhodobě starají ochránci přírody s cílem zachování mokřadů a cenných rašelinišť. Výskyt specializovaných druhů vážek na prameniště, rašeliniště a čisté štěrkové potoky dává zpětnou vazbu, že vynaložené úsilí do péče přináší výsledky. Mezi zaznamenanými druhy je i vážka jasnoskvrnná, druh chráněný v evropské síti chráněných území Natura 2000. Toto je hezký dárek k letošnímu vyhlášenému roku vážek.

V minulosti pravidelně ručně kosené a částečně snad i přepásané vlhké louky poblíž obce Dušejov jsou momentálně jednou z nejcennějších mokřadních lokalit na Jihlavsku. A to i díky dlouhodobé péči místních nadšenců ochrany přírody. Během druhé poloviny 20. stol. došlo v souvislosti s provedením odvodňovacích meliorací, napřímením koryta místního potoka, intenzifikací zemědělství, těžby rašeliny, ale i ponecháním části území ladem, ke značnému znehodnocení mokřadu. Před negativními zásahy bylo částečně uchráněno jen vlastní rašeliniště, které bylo v roce 1999 vyhlášeno přírodní rezervací. Následně byly zdejší pozemky vykoupeny Českým svazem ochránců přírody z  veřejné sbírky Místo pro přírodu. Úspěšné výkupy pak pomohly oblast zájmu ucelit a umožnily zde zajistit vhodnou péči o lokalitu.

O celou lokalitu pečují již přes 12 let dobrovolníci z Pozemkového spolku Gallinago při Pobočce České společnosti ornitologické na Vysočině. Cílem každoroční péče je zachování rašelinišť, postupný návrat k charakteru podmáčených mozaikově sečených luk s mělkými tůněmi a rozvolnění zregulovaného koryta potoka. Na péči o mokřadní lokalitu reagují svým výskytem i druhy vážek. Ty, jakožto šikovný bioindikátor, dávají informaci o vývoji a stavu vodních stanovišť. Letošní průzkum poprvé potvrdil na lokalitě výskyt mezinárodně chráněného „naturového druhu“ –  vážky jasnoskvrnné na uměle vybudovaných tůních. Na lokalitě byla také zaznamenána, na stanoviště vybíravá, vážka hnědoskvrnná a páskovec kroužkovaný, vážka vázaná na potoky s písčitým dnem. „Výskyt specializovaných druhů vážek je výborná zpětná vazba, tyto vážky nám svým výskytem přináší další důkaz toho, že provedená péče byla úspěšná.“, komentuje Kateřina Landová z ČSOP, která průzkum provádí.

Mokřad s názvem Chvojnov se nyní pyšní řadou další zajímavých druhů živočichů a rostlin. Za všechny je možné zmínit bekasinu otavní, čápa černého, saranče mokřadní, do nedávna v ČR nezvěstného křístka leknínového. Od jara do léta se v tůních vyvíjejí tisíce žab a čolků, rostou zde orchideje, masožravé rostliny bublinatky a rosnatky, raritní druhy mechů a další.

Průzkum vážek na Chvojnově byl finančně podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity https://biodiverzita.csop.cz. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadací Ivana Dejmala, Nadačním fondem Veolia a společností Billa.