Tůně pro Saharu

Velkojaroměřský pozemkový spolek již 11 let pečuje o unikátní přírodu pod koridory vysokého napětí mezi Opatovickou elektrárnou a Lázněmi Bohdaneč. Pro rozsáhlé písčiny získalo tohle území přízvisko Východočeská Sahara, jsou zde však i partie vlhčí. Letos zde díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia přibyly dvě nové tůně, další jsou plánovány v následujících letech.

Mozaika rozsáhlých nezarostlých písčin a mokřadů bývala kdysi pro krajinu středního Polabí typická. Dnes je však skoro celé toto unikátní území zastavěno či zalesněno. Šanci na obnovu alespoň malé části těchto biotopů, důležitých pro řadu vzácných živočichů a rostlin, poskytují odlesněné pásy pod vedením velmi vysokého napětí, v těchto místech široké místa až 50 metrů. Velkojaroměřský pozemkový spolek ve spolupráci s vlastníky pozemků alespoň sem onu původní písčitomokřadní mozaiku postupně navrací.

Během letošního podzimu se zde pozemkovému spolku díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia podařilo přehrazením a rozšířením starých melioračních příkopů vytvořit dvě nové tůně. „Správná tůň by měla být co nejčlenitější, mít pozvolné břehy a nebýt příliš hluboká,“ vysvětluje David Číp z Velkojaroměřského pozemkového spolku. „Právě takové tůně nejen pomohou zadržet v krajině vodu, napomoci jejímu vsakování místo rychlého odtoku, ale poslouží i jako vhodný biotop pro řadu vzácných druhů.“ O jaké druhy konkrétně jde zde na „Sahaře“? Asi nejzajímavější je silná populace skokana ostronosého, vzácné žáby, známé zejména tím, že její samečci mají v době páření za slunného počasí výrazně modrou barvu. Žijí zde i další druhy obojživelníků: skokan štíhlý, skokan skřehotavý, skokan hnědý, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, rosnička zelená a čolek obecný. Z hmyzu je možné uvést zejména řadu druhů vážek v čele s celoevropsky chráněnou vážkou jasnoskvrnnou. Z rostlin lze očekávat například ohroženou bíle kvetoucí žebratku bahenní.

„Pro společnost Veolia je ochrana přírody samozřejmým závazkem, protože veškerá naše činnost je s životním prostředím pevně spjata. S Českým svazem ochránců přírody spolupracuje náš nadační fond na řadě zajímavých projektů již od roku 2008,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Projekt budování tůní v oblasti takzvané Východočeské Sahary je dlouhodobý a Nadační fond Veolia počítá s jeho podporou i nadále. V následujících letech je zde plánováno ještě minimálně 15 dalších tůní,“ dodává.

Poznámky:
Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více než šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Více na http://pozemkovespolky.csop.cz

Velkojaroměřský pozemkový spolek je jednou ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody. Patří k největším pozemkovým spolkům u nás – pečuje o více jak 200 lokalit (téměř 500 hektarů) po celé republice i v blízkém zahraničí (www.jarojaromer.cz/spolek).

Spolupráce Nadačního fondu Veolia s Českým svazem ochránců přírody se soustřeďují právě na záchranu a obnovu mokřadů – v rámci programu Vraťme vodu přírodě podporuje jednak výkupy mokřadních pozemků za účelem jejich ochrany (viz www.mistoproprirodu.cz), jednak různá praktická opatření v terénu. Program můžete podpořit nákupem v charitativním e-shopu Nadačního fondu Veolia na eshop.nfveolia.cz. Mimo tento program Veolia ve spolupráci s ČSOP pečuje o obnovu a ochranu biodiverzity i na svých provozech.

Rok 2021 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok vážek. Cílem je upozornit veřejnost na tyto pozoruhodné živočichy a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany (www.rokvazek.cz). Právě budování tůní je jednou z cest, jak vážkám i dalším mokřadním druhům zajistit v naší přírodě přežití.