Revitalizace mokřadů

Jednou z aktivit, které se v posledních letech Český svaz ochránců přírody intenzivně věnuje, je obnova mokřadů. V této snaze nám velmi pomáhají státní i firemní partneři. Níže uvedeno jen několik aktivit jako příklady.

Revitalizace Mokřadního potoka

Největší projekt, který v současné době řešíme, se nalézá v Krušných horách. Mokřadní potok je levostranným přítokem Černého potoka, zařezávající se do náhorní krušnohorské planiny severovýchodně od bývalé vsi Habartice. Ve druhé polovině 20. století byl podobně jako mnoho jiný uvězněn v zahloubeném napřímeném korytě. Jeho dolní tok, ležící na území přírodní rezervace Černá louka, byl spolu s dalšími vodními toky tohoto chráněného území revitalizován před několika lety státní ochranou přírody. My na to nyní navazujeme a vracíme přírodní podobu střední části potoka mezi silnici z Habartova do Adolfova a hranicemi přírodní rezervace, tedy v délce zhruba 700 m.

Zahloubené koryto bylo zasypáno a bylo obnoveno původní meandrující korytu, jehož pozůstatky byly v terénu patrné. Bylo vytvořeno několik tůní a plochy pro rozliv vody.

Projekt začal v lednu 2023 a končí v dubnu 2024. Navazovat bude na podzim 2024 zpřístupnění formou krátké ministezky.

Poděkování patří značce Finish, Ministerstvu životního prostředí a především majiteli pozemků, který tuto revitalizaci umožnil.

         

   

Vracíme vodu přírodě

Takto se jmenuje jeden z programů Nadačního fondu Veolia, na němž Český svaz ochránců přírody úzce spolupracuje. Díky příspěvku nadačního fondu můžeme každoročně realizovat (mimo jiné) několik revitalizačních projektů. Mimo jiné jde o víceletý projekt Tůně na Sahaře, kdy jsou ve vlhčích partiích tzv. Východočeské Sahary pod koridory vysokého napětí na Bohdanečsku postupně budovány tůně, nebo revitalizace Míst pro přírodu, lokalit ve vlastnictví ČSOP (v roce 2023 byly takto revitalizovány lokality Cihelna Chmeliště a Nad Hájkovským rybníkem).