Ze života hmyzu pod dráty vysokého napětí

Ochránci přírody společně s vědci z Entomologického ústavu v Českých Budějovicích zkoumají plochy pod vedeními vysokého napětí. Jedná se o místa se specifickou péčí, která jinde v krajině nejsou. Díky tomu se zde daří vzácným druhům zvířat i rostlin. Byl zde objeven například i vzácný tesařík broskvoňový!

Česká krajina prodělala za posledních sto let dramatický vývoj. Rozsáhlé změny v jejím využívání, budování infrastruktury a zejména změny ve způsobu zemědělského a lesnického obhospodařování vedly mnohde k tomu, že nám z ní vymizela řada jak vzácných, tak dříve běžných druhů zvířat i rostlin. Předmětem pozornosti ochránců přírody se tak stávají i neobvyklá, lidmi silně ovlivněná místa jako staré lomy, výsypky, odkaliště nebo právě plochy pod elektrickým vedením. Žijí v nich vzácné druhy, které by na okolních zemědělci zdevastovaných plochách neměly šanci.

Plochy pod elektrickým vedením jsou z tohoto pohledu zajímavé. Nabízí velmi pestrou škálu stanovišť – čerstvě smýcené dřeviny, staré obrůstající pařezy s dutinami, plochy s obnaženou půdou, kvetoucí rostliny a další. Navíc jsou tyto plochy ušetřeny vlivu pesticidů a hnojiv. Z těchto důvodů si biologové vybrali dva úseky o celkové výměře 40 ha ve středním Povltaví nedaleko Slapské přehrady. V letošním roce zde probíhají opakované průzkumy výskytu hmyzu, zejména vos a včel, ale i brouků a pavouků. Tyto skupiny mohou fungovat jako bioindikační ukazatele, tedy výskyt určitých druhů vypovídá, jak je území „přírodně“ cenné či nikoliv.

První výsledky mapování potvrdily předpoklady o výskytu zajímavých druhů včetně druhů vzácných a ohrožených. Blanokřídlí, mezi které patří i samotářské včely a vosy, přestavují zajímavou a velmi ohroženou skupinu hmyzu. Na této skupině závisí opylování většiny rostlin. Ale i nálezy z dalších skupin hmyzu jsou zajímavé. Přímo v mapované ploše byl zaznamenán tesařík broskvoňový, kritický ohrožený a zákonem chráněný brouk, vázaný na staré duby. Dalším výrazným druhem nalezeným pod dráty, je pavouk stepník černonohý, kriticky ohrožený druh pavouka, který v ČR přežívá pouze na několika lokalitách. Průzkum denních motýlů realizovaný v roce 2018 přinesl nález 60 druhů motýlů, z „lepších“ druhů je zde hojný zákonem chráněný otakárek ovocný.

Ukazuje se, že hmyz pod vedením vysokého napětí nachází jak prostor pro život, tak i důležitý migrační koridor. Na druhou stranu, na těchto plochách často dochází i k šíření nebezpečných invazivních rostlin. Proto považujeme za důležité vlastnosti těchto ploch ochranářsky využít a zohlednit potřeby vzácných druhů organismů při jejich údržbě.

Mapování hmyzu pod el. vedením ve Středočeské pahorkatině bylo finančně podpořeno v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity https://biodiverzita.csop.cz. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadací Ivana Dejmala, Nadačním fondem Veolia a společností Billa.